. Signum ExplorerToken: Bang (Token ID: 11034852574283163110 )

Just asset

Buy Orders
Account Quantity Price Total
S-JQS9-TEUV-WDYJ-93BMD
386 0.4 154.4
Sell Orders
Account Quantity Price Total
S-JQS9-TEUV-WDYJ-93BMD
900 0.5 450
S-LLLD-R24Z-MJFD-5U7SB
100 1 100
S-G2D3-LU62-PFG9-7S55H
Enterprise
10,000 2 20,000

Trades
Date Quantity Price Total Ask Order ID Bid Order ID
2021-07-24 08:15:01 14 0.4 5.6 903338586790729578 13731782890065540107
2021-06-10 20:22:56 10 0.44 4.4 9407548397003302074 1933271453632948667
2020-12-29 05:18:05 1 0.44 0.44 5587872157912232196 1933271453632948667
2020-12-28 22:24:14 1 0.44 0.44 3535708051284711289 1933271453632948667
2020-11-14 14:12:49 1 0.44 0.44 4289051282312011061 1933271453632948667
2019-07-17 20:30:18 30 0.4 12 17824678336762249437 11681764010204084178
2019-06-22 23:28:49 100 0.9 90 1491003898991940262 9128430169095430900
2019-06-21 15:20:53 1,000 0.1 100 18423497374045279527 6989650983620442069

Holders
Since Block Name Owner Quantity Unrestricted Quantity Share owned
908119 Bang S-JQS9-TEUV-WDYJ-93BMD
914 14 0.09%
892466 Bang S-G2D3-LU62-PFG9-7S55H
Enterprise
998,940 988,940 99.89%
828769 Bang S-ESXL-XNWN-3XDF-AAPKX
Scam Asset Disposal
1 1 <0.01%
815506 Bang S-2NP2-SL5V-35XN-5LZPG
TRT Phase 3
1 1 <0.01%
815506 Bang S-Y3RT-LCYX-ZZ4F-BMSKR
harvey-bot
1 1 <0.01%
815506 Bang S-LL3J-UDNU-5V43-DGEZ5
1 1 <0.01%
815506 Bang S-ZU4G-S58W-2Q9U-3B22E
ManWithPlan
1 1 <0.01%
815506 Bang S-2ZXJ-NC7Q-PM3W-GFU97
▃▅▇▓ Wolf ▓▇...
1 1 <0.01%
815506 Bang S-LFPU-NL7Q-V5AB-DB4B9
Cory Burst! Ecuador
1 1 <0.01%
815506 Bang S-GHTV-7ZP3-DY4B-FPBFA
pool.burstcoin.de
1 1 <0.01%
815506 Bang S-YSRN-BPAS-WL35-GLH4K
burst.s1248.com
1 1 <0.01%
815506 Bang S-GW7D-JPET-XG4H-8Q83G
killa 4 life B2
1 1 <0.01%
815505 Bang S-7HSC-3QMR-MEWA-96KEM
Jetfire
1 1 <0.01%
815505 Bang S-84JC-NCSB-VUVV-2XPHP
ExUs
1 1 <0.01%
815505 Bang S-LK8V-2YH5-5ASR-8P8RG
****\/\....lorilian.../\/*...
1 1 <0.01%
815505 Bang S-E5RF-67HD-G3HK-4ZHUE
domeafavor
1 1 <0.01%
815505 Bang S-972X-BRCE-UVUS-4ZG5M
U4IK NET.
1 1 <0.01%
815505 Bang S-JM3M-MHWM-UVQ6-DSN3Q
RAFFLE
1 1 <0.01%
643620 Bang S-LLLD-R24Z-MJFD-5U7SB
130 30 0.01%

Transactions
Height Date Quantity Sender Recipient
833631 2020-12-29 05:06:16 1 S-UXYW-UJY8-DTLC-BZ5SE
barton26
S-ADSB-9AWK-HTFU-2CFGZ
828769 2020-12-15 16:30:21 1 S-HQRJ-TR55-7L2U-FNPVT
S-ESXL-XNWN-3XDF-AAPKX
Scam Asset Disposal
815506 2020-11-08 19:39:52 1 S-G2D3-LU62-PFG9-7S55H
Enterprise
S-2NP2-SL5V-35XN-5LZPG
TRT Phase 3
815506 2020-11-08 19:39:52 1 S-G2D3-LU62-PFG9-7S55H
Enterprise
S-Y3RT-LCYX-ZZ4F-BMSKR
harvey-bot
815506 2020-11-08 19:39:52 1 S-G2D3-LU62-PFG9-7S55H
Enterprise
S-HQRJ-TR55-7L2U-FNPVT
815506 2020-11-08 19:39:52 1 S-G2D3-LU62-PFG9-7S55H
Enterprise
S-ADSB-9AWK-HTFU-2CFGZ
815506 2020-11-08 19:39:52 1 S-G2D3-LU62-PFG9-7S55H
Enterprise
S-LL3J-UDNU-5V43-DGEZ5
815506 2020-11-08 19:39:52 1 S-G2D3-LU62-PFG9-7S55H
Enterprise
S-RMTG-ZQ2H-KWGF-5726W
I wanna burst
815506 2020-11-08 19:39:52 1 S-G2D3-LU62-PFG9-7S55H
Enterprise
S-ZU4G-S58W-2Q9U-3B22E
ManWithPlan
815506 2020-11-08 19:39:52 1 S-G2D3-LU62-PFG9-7S55H
Enterprise
S-2ZXJ-NC7Q-PM3W-GFU97
▃▅▇▓ Wolf ▓▇...
815506 2020-11-08 19:39:52 1 S-G2D3-LU62-PFG9-7S55H
Enterprise
S-K956-LPFC-8BPD-6PUNJ
hawchik
815506 2020-11-08 19:39:52 1 S-G2D3-LU62-PFG9-7S55H
Enterprise
S-LFPU-NL7Q-V5AB-DB4B9
Cory Burst! Ecuador
815506 2020-11-08 19:39:52 1 S-G2D3-LU62-PFG9-7S55H
Enterprise
S-UXYW-UJY8-DTLC-BZ5SE
barton26
815506 2020-11-08 19:39:52 1 S-G2D3-LU62-PFG9-7S55H
Enterprise
S-GHTV-7ZP3-DY4B-FPBFA
pool.burstcoin.de
815506 2020-11-08 19:39:52 1 S-G2D3-LU62-PFG9-7S55H
Enterprise
S-YSRN-BPAS-WL35-GLH4K
burst.s1248.com
815506 2020-11-08 19:39:52 1 S-G2D3-LU62-PFG9-7S55H
Enterprise
S-GW7D-JPET-XG4H-8Q83G
killa 4 life B2
815505 2020-11-08 19:35:16 1 S-G2D3-LU62-PFG9-7S55H
Enterprise
S-7HSC-3QMR-MEWA-96KEM
Jetfire
815505 2020-11-08 19:35:16 1 S-G2D3-LU62-PFG9-7S55H
Enterprise
S-84JC-NCSB-VUVV-2XPHP
ExUs
815505 2020-11-08 19:35:16 1 S-G2D3-LU62-PFG9-7S55H
Enterprise
S-LK8V-2YH5-5ASR-8P8RG
****\/\....lorilian.../\/*...
815505 2020-11-08 19:35:16 1 S-G2D3-LU62-PFG9-7S55H
Enterprise
S-E5RF-67HD-G3HK-4ZHUE
domeafavor
815505 2020-11-08 19:35:16 1 S-G2D3-LU62-PFG9-7S55H
Enterprise
S-972X-BRCE-UVUS-4ZG5M
U4IK NET.
815505 2020-11-08 19:35:16 1 S-G2D3-LU62-PFG9-7S55H
Enterprise
S-JM3M-MHWM-UVQ6-DSN3Q
RAFFLE